Právní služby

 

 OBČANSKÉ PRÁVO

 

Poskytuji Vám komplexní právní služby při zastupování před soudy, ochráním vaše vlastnická i jiná práva, sepíši Vám veškeré druhy smluv - včetně vypořádání  spoluvlastnictví. Zabývám se též ochranou spotřebitelů a problematikou směnečného práva. 

 

 VYPRACOVÁNÍ SMLUV A JEJICH REVIZE

 

Vypracuji Vám a zreviduji veškeré Vámi požadované smlouvy, ať již tyto vyplývají z občanskoprávních či pracovněprávních vztahů, bez ohledu na skutečnost, zda takový smluvní typ je upraven v občanském zákoníku či nikoli. V rámci této oblasti Vám samozřejmě vypracuji smlouvy pro převod Vašich nemovitostí či spoluvlastnických podílů na nich, či smlouvy pro převod družstevního podílu v bytových družstvech.

 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

 

Zajistím Vám jistotu a posílím Vaši důvěru při uzavírání jakýchkoliv úplatných smluv možností úschovy peněz nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy a vyplatit či vydat za přesně sjednaných podmínek.

 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 

Mám propracovaný systém při vymáhání pohledávek s využitím údajů uvedených v insolvenčním rejstříku a jiných informačních systémů.

 

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ

 

V tomto typu soudního řízení zastupuji kllienty jak na straně oprávněných - věřitelů, tak i povinných - dlužníků.

 

RODINNÉ PRÁVO

 

Postarám se o veškeré záležitosti související s rozvodem manželství a vypořádání (zaniklého) společného jmění manželů. Kromě toho řeším otázky související s úpravou péče a výživného k nezletilým dětem, určování otcovství nebo jeho popření, či proces osvojení nezletilých dětí.

 

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A BYTOVÝCH DRUŽSTEV

 

Poskytuji komplexní právní služby týkající se obchodních společností zejména spočívající v jejich zakládání, jejich zrušení, jejich likvidaci a výmazu  z obchodního rejstříku, jakož i v sepisu rozhodnutí orgánů společnosti, prodej či koupě obchodních podílů ve společnostech či cenných papírů.

 

Součástí jsou samozřejmě převody družstvní podílů v bytový družstvech.   

 

DĚDICKÉ PRÁVO

 

Ochráním Vaše zájmy v řízení před notářem i ve všech dědických sporech, vyplývajících např. z neplatné závěti či listiny o vydědění.

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 

Zajistím Vám kvalifikované poradenství i zastupování - ať se nacházíte v postavení zaměstnance či zaměstnavatele, půjde-li o otázky vzniku, změn nebo zániku pracovního poměru, ale  v otázkách nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

 

TRESTNÍ PRÁVO

 

V rámci tohoto právního odvětví poskytuji zatupování obžalovaných (obviněných), jakož i osob poškozených trestnými činy.